Regulamin produktów reklamowych

Strona główna Regulamin produktów reklamowych

Data publikacji: 2.07.2018

I Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych i promocyjnych w ramach platformy internetowej erbook.pl

II Definicje

Usługodawca (Administrator) - właściciel platformy internetowej erbook.pl Polska Agencja Edukacyjna z siedzibą w Poznaniu.

Platforma - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują firmie Polska Agencja Edukacyjna i które dostępne są pod adresem erbook.pl

Regulamin Platformy - Regulamin Platformy określający sposób jego funkcjonowania oraz zasady korzystania z Platformy przez Operatorów, dostępny pod adresem https://erbook.pl/regulamin-platformy

Usługi - wszelkie usługi o charakterze promocyjnym i reklamowym, świadczone w ramach Platformy przez Usługodawcę na rzecz Operatorów w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Konto - miejsce w Serwisie, w którym zarejestrowany i zalogowany Użytkownik lub Operatora, może wprowadzić, modyfikować lub usuwać dane, fotografie lub dodatkową prezentację ER. Konto może dotyczyć więcej niż jednego ER jeżeli są one prowadzone przez tego samego Operatora.

Login - nadana podczas rejestracji na stronie Platformy nazwa Operatora, której użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operatora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Escape room (ER) -jeden pokój.

Operator - osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia ER jako jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego i będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów, i który posiada aktywne Konto na Platformie oraz którego dostęp do Usług nie został wyłączony lub ograniczony przez Usługodawcę na skutek naruszenia postanowień Regulaminu lub Regulaminu Platformy.

Saldo - ilośc zgromadzonych funduszy do pozycjonowania ER wyrażony w PLN.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług na rzecz Operatorów w ramach Platformy.

Ban - blokada, trwała lub czasowa, w zależności od uznania Usługodawcy, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Usług, na skutek naruszenia postanowień Regulaminu.

 

III Zasady ogólne

Operator może korzystać z Usług po dokonaniu pełnej rejestracji na Platformie, weryfikacji danych i uprzednim zasileniu Salda.

Saldo można zasilać kwotą będącą wielokrotnością 50 PLN.

Operator może również  korzystać z Usług w okresach promocyjnych na zasadach określonych przez Usługodawcę.

Operatorzy korzystający z Usług, zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.

Aktywując dostęp do Usług Operator potwierdza prawdziwość i rzetelność danych, podanych w procesie zakładania Konta, jak również potwierdza zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.

Saldo na którym znajdują się środki w postaci PLN pozwalają na pozycjonowaniu danego ER.

Minimalna kwota dobowa pozwalająca wyświetlać dany ER to 1 PLN na każdy ER.

Jeśli Saldo jest równe zeru wówczas ER nie będą wyświetlane na Platformie przy czym Konto jest cały czas aktywne.

 

IV Warunki Techniczne

Aktywacja dostępu do poszczególnych Usług oraz ich samodzielna modyfikacja może być dokonana za pośrednictwem Konta Operatora.

Warunkiem możliwości dostępu do poszczególnych Usług oraz ich samodzielnej modyfikacji jest posiadanie aktywnego Konta na Platformie, w którym zostało zasilone Saldo. Warunkiem technicznym możliwości dostępu do poszczególnych Usług oraz ich samodzielnej modyfikacji elektronicznie, za pośrednictwem Konta Operatora jest:

- połączenie z siecią Internet; oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, z włączaną obsługą JavaScript.

 

V. Prawa i obowiązki 

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, zgodnie z ich opisem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

- czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy,

- wysyłania na adresy elektroniczne Operatorów komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usług,

- czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Operatora zasad Regulaminu lub Regulaminu Platformy,

- czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Operatora.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Operatorów.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

Operatorzy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie Operatora (imię i nazwisko/firma, adres, adres poczty elektronicznej),

- przedmiot reklamacji,

- okoliczności uzasadniające zasadność reklamacji.

Reklamacje nie zawierające wszystkich powyższych informacji nie będą rozpatrywane.

Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej:reklamacje@erbook.plwpisując w temacie wiadomości: "reklamacja” i swój adres e-mail przypisany do konta.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Operatora. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

VII Zawarcie i rozwiązanie umowy  

Z chwilą dokonania rejestracji Operatora zawierana jest przez niego umowa z Usługodawcą dotycząca świadczenia Usług, na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu:

- na skutek jej rozwiązania przez strony,

- z chwilą usunięcia Konta i wyrejestrowania z Platformy przez Operatora.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałego do wykorzystania Salda w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Operatora lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Regulaminu Platformy,

- umieszczania przez Operatora lub Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykorzystywania przez Operatora Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

- niemożliwości skutecznego świadczenia Usługi z przyczyn leżących po stronie Operatora,

-    podejmowania przez Operatora działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Platformy,   podejmowania działań na szkodę Platformy, w tym w szczególności mających negatywny wpływ na wizerunek Platformy lub jego dobre imię.

 

VIII Płatności

Zasilenie Salda odbywa się w  następujący sposób:

system płatności on-line przelewy24.pl - obsługiwany przez firmę PayPro S.A. (wchodzi w skład Grupy DialCom24 Sp. z o.o.), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro.

W przypadku likwidacji Konta na Platformie, rezygnacji z Usług lub rozwiązania umowy, uiszczona kwota zasilająca Saldo nie podlega zwrotowi.

Szczegóły techniczne dotyczące dokonywania  płatności zawarte są w odpowiedniej zakładce Konta.

Dokonane przez Operatora płatności zasilają wirtualne konto Saldo, z którego środki mogą być swobodnie wykorzystane przez Operatora na korzystanie z poszczególnych Usług.

O każdym zasileniu Salda, oraz czasie i kwocie tego zasilenia, Operator zostanie powiadomiony poprzez wygenerowanie komunikatu systemowego w ramach Konta Operatora.

Zasilenie Salda stanowi świadczenie jednorazowe. W przypadku likwidacji Konta w Serwisie, rezygnacji z Usług lub rozwiązania umowy przez Operatora lub Usługodawcę środki znajdujące się na Saldzie nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci.

 

IX Odpowiedzialność 

Usługodawca i Operator obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania Usług z przyczyn leżących po stronie Operatora. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Operatora naruszającego Regulamin lub Regulamin Platformy.

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Operatorów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, Regulaminem Platformy lub przepisami prawa,

- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);

nieprzestrzegania przez Operatorów warunków Regulaminu lub Regulaminu Platformy,

- treści przekazywane i publikowane w ramach Usług Operatorów, za ich prawdziwość oraz rzetelność.

Usługodawca jako właściciel i zarządca Platformy dołoży wszelkich starań, aby Platforma oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób

 

X. Charakterystyka usług

Podstawową Usługą jest pozycjonowanie poszczególnych ER, czyli możliwość umieszczenia przez Operatora swojego ER w wybranym miejscu na liście wszystkich ER w danym mieście. Usługa Pozycjonowania jest Usługą obowiązkową. Kolejność, w jakiej ER pojawia się na Platformie, określana jest automatycznie i jednostronnie przez Usługodawcę. Wybór miejsca polega na opłaceniu dziennej stawki która odpowiada danemu miejscu w danej chwili. Aby wybór był możliwy Saldo musi posiadać odpowiednie środki czyli minimum tyle ile wynosi wybrana dzienna stawka. W momencie wyboru miejsca i odpowiadającej mu stawki dziennej kwota ta zostanie automatycznie pobrana z Salda. Saldo pozostanie bez zmian do godz. 1.00 następnego dnia, wówczas jeśli nie zostanie wcześniej zmieniona stawka dzienna Saldo ponownie pomniejszy się o aktualną stawkę. Jeśli środki na saldzie są niewystarczające na wybraną wcześniej pozycję Saldo pomniejszy się o 1 PLN czyli minimalną stawkę dzienną a miejsce na liście danego ER zostanie odpowiednio uaktualnione.

Z tytułu pozycjonowania ER, w ciągu jednego dnia odejmowana jest automatycznie z Konta Operatora kwota 1 zł, chyba że Operator, chcąc wpłynąć na kolejność, w jakiej ER pojawia się na liście ER, ustawi wyższą kwotę, która będzie odejmowana w ciągu jednego dnia.

Po czym środki na Saldzie nie zmienią się do 1.00 następnego dnia, chyba, że zostaną zasilone. Jeśli środki na Saldzie bedą równe zeru dany ER przestanie być wyświetlany na liście ER.

Dodatkową Usługą jest Tekst Reklamowy. Jest to wyróżnienie względem innych ER w postaci oznaczonego odrębnym od tła kolorem okienka, w którym Operator w okresie trwania usługi może umieścić dowolne, zgodne z zasadami Regulaminu hasło lub przekaz. Produkt ma za zadanie swoim przekazem zatrzymać uwagę użytkownika Platformy na prezentacji ER. W okresie trwania Usługi tekst reklamy może być zmieniany dowolną ilość razy bez dodatkowej opłaty i może każdorazowo zawierać do 100 znaków.

Przykładowe zastosowanie:

„w każdy weekend września 25% taniej”

„najmroczniejszy ER w mieście”

„zapraszamy rodziny z dziećmi”

Tekst Reklamowy wyświetlany jest przez max 2 dni chyba, że Operator zdecyduje się przedłużyć okres jego wyświetlania o kolejne dni w sekwencjach dwudniowych. Koszt tej Usługi to 2 PLN   za dwa dni wyświetlania. W momencie uruchomienia Usługi przez Operatora kwota 2 PLN zostanie pobrana z Salda i będzie pobierana co 2 dni chyba, że Operator zawiesi Usługe, lub środki w saldzie bedą niewystarczające.

UWAGA!

Treści umieszczane na Platformie w ramach Usługi nie mogą zawierać:

 - wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej (z wyjątkiem obiektywnej informacji związanej z ER (np. co do położenia w pobliżu ważnych obiektów lub miejsc kultu religijnego, specjalnych ofert dla grup pielgrzymów itp.),

- informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

- elementów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin Platformy, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),

- elementów o charakterze erotycznym,

- kwestii niezwiązanych z tematyką serwisu.

Nie mogą dotyczyć innych ER , Operatorów, w szczególności zniechęcać do korzystania z innych ER zawierać porównań ER lub usług oferowanych przez różnych Operatorów.

W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia niedozwolonej treści bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

XI Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Operatorów.

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Usług mogą być kierowane do Usługodawcy pod adres e-mail kontakt@erbook.plRegulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2018.

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Operatora poprzez zamieszczenie komunikatu na Platformie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Platformie.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Operator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w terminie 7 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Operator zaakceptował zmieniony Regulamin.

Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny.

 

Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez Polska Agencja Edukacyjna

Escape Maniacy wszystkich miast łączmy się!