Regulamin platformy ERbook oraz Bazy Danych

Strona główna Regulamin platformy ERbook oraz Bazy Danych

Data publikacji: 2.07.2018

I Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy internetowej erbook.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania platformy, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatorów, a także osób działających w ich imieniu, zasady odpowiedzialności Administratora, Użytkowników, Operatorów oraz osób działających w ich imieniu.

Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Operatorów usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Operatorom i Użytkownikom, publikowanie Ogłoszeń, składanie zapytań dotyczących rezerwacji i dokonywanie rezerwacji.

II Definicje

Administrator - właściciel platformy erbook.pl oraz Bazy Danych - firma Polska Agencja Edukacyjna z siedzibą w Poznaniu.

Platforma - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują firmie Polska Agencja Edukacyjna i które dostępne są pod adresem głównym erbook.pl.

Baza Danych - baza danych poszczególnych Escape roomów , której producentem w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) jest Administrator, i do której majątkowe prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.) przysługują Administratorowi; Baza Danych Escape roomów wykorzystywana w Serwisie.

Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników, Przedstawicieli, Operatorów.

Operator - osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia Escape roomu jako jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego i będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów.

Operatorem zarejestrowanym w Serwisie może być każda osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia Escape roomu jako jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów.

Przedstawiciel Operatora - osoba fizyczna, odpowiednio umocowana do reprezentowania Operatora w zakresie wszystkich czynności dokonywanych na Platformie, która została wskazana w procesie zakładania lub zmiany Konta na Platformie i każda inna osoba reprezentująca Operatora, korzystająca z Platformy z użyciem Konta Operatora. Przedstawicielem Operatora może być każda osoba fizyczna, mająca prawo do reprezentowania Operatora co najmniej w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji oraz składania oświadczeń woli i wiedzy w zakresie korzystania z funkcjonalności Platformy i umieszczania w nim materiałów, w tym fotografii, oraz korzystania z ewentualnych usług dodatkowych oferowanych przez Administratora, która ukończyła 16 lat, zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Przedstawiciela Operatora.

Konto Operatora - miejsce na Platformie, w którym zarejestrowany i zalogowany Przedstawiciel Operatora (Operator), działający w imieniu Operatora, może wprowadzić, modyfikować lub usuwać dane, fotografie lub dodatkową prezentację ER. Na Koncie Operatora widoczne jest saldo środków zasilane przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) służące do pozycjonowania danego ER. Konto może dotyczyć więcej niż jednego ER, jeżeli są one prowadzone przez tego samego Operatora. Operator może posiadać nie więcej niż jedno Konto dla każdego ER.

Login - nadana podczas rejestracji na Platformie nazwa Operatora, której Przedstawiciel Operatora używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta Operatora. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operatora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

Escape room (ER) - jeden, niezależny pokój.

Regulamin - niniejszy regulamin Platformy.

Ban - trwała lub czasowa, w zależności od uznania Administratora (Moderatora),blokada dostępu Operatora lub Przedstawiciela Operatora, który naruszył postanowienia Regulaminu, Konta lub poszczególnych elementów Platformy, w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie informacji oOperatorze, ER lub wszystkich ER Operatora;

III Zasady ogólne korzystania z Platformy

Przedstawiciel Operatora, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez siebie Operatora, może:

 • zmienić lub usunąć dane Operatora oraz ER za pomocą opcji Konta Operatora,
 • korzystać z Platformy i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.

Przedstawiciel Operatora (reprezentowany przez niego Operator) zobowiązani są do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie na Platformie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów na Platformie przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) jest równoznaczne z oświadczeniem, że Przedstawiciel Operatora (Operator) posiadają w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

Przedstawiciel Operatora (Operator) są zobowiązani w szczególności do:

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz powstrzymywania się od korzystania z Platformy i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Operatorów, Administratora lub Moderatorów,
 • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Platformy, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

Niedozwolone jest wykorzystywanie Platformy i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Platformy, a w szczególności niedozwolone jest:

 • prowadzenie przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) działalności reklamowej lub promocyjnej wykraczającej poza informowanie o ER, związanych z ER usługach Operatora i związanej z tym ofertą,
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
 • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
 • podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Operatorów lub osób trzecich,
 • umieszczanie na Platformie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących Operatora lub ER, jak również innych Operatorów lub ER,
 • umieszczanie na Platformie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, w tym materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
 • umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
 • umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Platformy.
 • sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Operatora z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem,
 • podszywanie się pod innych Operatorów, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Operatora,
 • umieszczanie na Platformie porównań ER lub usług oferowanych przez różnych Operatorów.

Operator i działający w jego imieniu Przedstawiciel Operatora ponoszą pełną odpowiedzialność za sposób korzystania odpowiednio z Konta Operatora, Konta Użytkownika i Platformy oraz jego skutki.

Za niestosowanie się do Regulaminu przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) może zostać nałożony Ban.

Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Platformy Ban nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Platformy może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Platformy wszystkie informacje o Operatorze, Escape roomie lub wszystkich Escape roomach Operatora.

Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone na Platformie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Przedstawiciela Operatora czy też Operatora.

IV Rejestracja

Rejestracja Konta Operatora polega na:

zgłoszeniu ER i Operatora do bazy danych pod adresem panel.erbook.pl poprzez podanie wskazanych tam informacji podstawowych, w tym numeru kontaktowego dokonującego rejestracji Przedstawiciela Operatora,

podaniu przez rejestrującego Przedstawiciela Operatora co najmniej podstawowego zakresu informacji o Operatorze i ER,

przesłaniu Przedstawicielowi Operatora przez Administratora Loginu i hasła umożliwiającego dostęp do Konta Operatora.

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji na Platformie, której skutkiem jest założenie Konta, Przedstawiciel Operatora (Operator) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w imieniu własnym oraz Operatora.

Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do tożsamości lub umocowania Przedstawiciela Operatora lub też naruszenia przez Przedstawiciela Operatora przepisów lub zasad Regulaminu, lub też zgłoszenia skarg lub roszczeń osób trzecich, może zwrócić się do Operatora o potwierdzenie, we wskazanej przez Administratora formie, tożsamości oraz zakresu upoważnienia Przedstawiciela Operatora, jak również powiadomić Operatora o działaniach Przedstawiciela Operatora. Administrator może czasowo zablokować Konto Operatora, do czasu uzyskania żądanego potwierdzenia i informacji lub podjęcia przez Operatora działań w zawiązku z niewłaściwym zachowaniem Przedstawiciela Operatora.

Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych Escape roomu, może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o rejestrację Konta, o udokumentowanie, we wskazanej przez Administratora formie, tytułu prawnego, na podstawie którego podmiot ubiegający się o rejestrację Konta, korzysta z Escape roomu. Administrator może czasowo wstrzymać rejestrację Konta podmiotu ubiegającego się o rejestrację ER, do czasu uzyskania żądanego potwierdzenia lub do czasu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, objętych treścią w/w potwierdzenia.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji na Platformie lub założenia Konta, w szczególności w sytuacji, gdy osoba dokonująca rejestracji posiadała już uprzednio Konto na Platformie, które z jakiegokolwiek powodu zostało usunięte lub zablokowane lub też na Koncie mają zostać umieszczone informacje dotyczące ER, który był już prezentowany w ramach innego Konta, które zostało usunięte lub zablokowane. W takim przypadku Administrator może również zablokować istniejące Konto.

Z chwilą zrealizowania procedury rejestracji przez Operatora zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie.

Rejestrując się na Platformie, Przedstawiciel Operatora (Operator) wyrażają zgodę na publikowanie numeru IP, Loginu, miejsca i czasu aktywności na Platformie (np. przy dodanych materiałach lub recenzjach)

Przedstawiciel Operatora (Operator) zobowiązani są do podania, zarówno w procesie rejestracji, jak i w każdym czasie korzystania z Platformy, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych podanych danych może skutkować Banem.

Ostatnim warunkiem prawidłowej rejestracji jest uzupełnienie środków - salda, czyli wpłatę na konto Administratora poprzez zewnetrznego operatora minimalnej kwoty. Wysokość minimalnej kwoty ustalana jest w osobnym regulaminie.

V. Konto

Konta Operatorów na Platformie dostępne są dla tych Operatorów, którzy uzupełniają swoje środki służące do pozycjonowania ER.

Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo), bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Przedstawiciela Operatora (Operatora).

Przedstawiciel Operatora (Operator) mogą zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może zezwolić na ponowne założenie Konta przez tego samego Operatora.

Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej odpowiednio Przedstawiciela Operatora oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

Moderator Platformy ma prawo nałożyć Ban na Konto Operatora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej odpowiednio przez Przedstawiciela Operatora, pochodzą odpowiednio od Przedstawiciela Operatora, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną na Platformie z pomocą Loginu i Hasła, zostały dokonane odpowiednio przez Przedstawiciela Operatora.

Dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z Platformą Przedstawiciel Operatora działa w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez niego Operatora. Podejmując czynności Przedstawiciel Operatora oświadcza, że jego umocowanie obejmuje daną czynność. Przedstawiciel Operatora ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Administratora, Operatora jak i osób trzecich.

Wszelkie informacje umieszczane na Platformie muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian, takich jak np. czasowa przerwa w prowadzonej działalności.

Konto powinno zawierać co najmniej dane o Operatorze i ER oznaczone jako obowiązkowe. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.

Prezentacja ER może zawierać informacje dotyczące ER, świadczonych w związku z ER usług, związanej z ER ofercie i promocjach. Informacje i inne materiały nie mogą dotyczyć kwestii nie związanych z ER.

Informacje i inne materiały umieszczane na Platformie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.

Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Operatora bez świadomego udziału Administratora.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych na Platformie, w szczególności w ramach Konta Operatora, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

VI. Fotografie

Przedstawiciel Operatora zamieszczając na Platformie fotografie oświadcza, w imieniu własnym oraz reprezentowanego Operatora że:

 • Operator posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii w Serwisie i publiczne udostępnienie jej w ten sposób przez niego.
 • fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie na Platformie nie narusza praw osób trzecich.
 • fotografia przedstawia ER, jego otoczenie lub atrakcję, opisaną przez Przedstawiciela Operatora.
 • udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w prowadzonych przez Administratora serwisach, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej - na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 • zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Operator oświadcza również, że uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższych licencji Operatorowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

Fotografia może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim powinien zweryfikować fotografię.

Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii bez konieczności podawania przyczyny.

Fotografie zamieszczane powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny być "cięższe" niż 2 MB, a także mniejsze niż 640px szerokości lub 480px wysokości.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych na Platformie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Operator.

Zabronione jest również zamieszczanie fotografii o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe, bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta.

VII. Recenzje

Administratorlub Moderator może dodać swoją pisemną recenzję dotyczącą ER, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego ER w oparciu o konkretną datę.

Recenzja dotycząca ER powinna:

 • zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do ER i związanych z nim usług.

Recenzja dotycząca ER nie może:

 • zawierać treści wskazanych w punkcie III lub innej części Regulaminu jako niedozwolone;
 • zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną ER i związanych z nim usług we wskazanym w opinii czasie, wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Administratora lub Moderatora, który korzystał z ER i związanych z nim usług.

Administrator lub Moderator może dokonać weryfikacji wystawionej recenzji po pół roku od daty wystawienia pierwszej recenzji lub na wniosek Operatora.

Dodając recenzjęAdministrator lub Moderator oświadcza, że recenzja jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat opisywanego ER.

VIII. Postępowanie mediacyjne

Operator, który nie zgadza się z treścią recenzji umieszczonej na Platformie, a dotyczącej ER uprawniony jest do:

 • wysłania do Administratora (Moderatora), za pośrednictwem Konta Operatora, prywatnego komentarza do zamieszczonej na Platformie recenzji dotyczącej ER, przy czym Operator powinien dołączyć do prywatnego komentarza wysłanego do Administratora (Moderatora) dowody potwierdzające swoje zastrzeżenia co do wystawionej recenzji.

Administrator (Moderator) po otrzymaniu prywatnego komentarza od Operatora może nanieść poprawki do wystawionej przez siebie recenzji.

Operator, który nadal nie zgadza się z treścią recenzji dostępnej na Platformie, może domagać się całkowitego jej usunięcia.

IX. Baza danych

Wyłączne prawo do bazy danych ER oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Platformy przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Platformy uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Platformy uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Platformy, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z "robotów" ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

X. Postanowienia dodatkowe

Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Platformy przez Operatorów, ani inne osoby korzystające z Platformy, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób ani innym zakresie, niż to wynika z celu Platformy oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i jednocześnie Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator jako właściciel i zarządca Platformy dołoży wszelkich starań, aby Platforma oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Operatorów lub osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Operatorów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii i innych materiałów z Platformy i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Platformy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Platformy zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

Administrator nie gwarantuje właściwego działania Platformy przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Operatora, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Platformy na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na Platformie informacji o Operatorach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Platformy.

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych na Platformie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania na Platformę we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Platformy, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź też zagrażających prawom lub interesom Operatorów, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych na Platformę przez Operatorów, dla wykazywania ich pochodzenia z Platformy, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z woląOperatorów przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Operator może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Operatorów.

Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Platformy mogą być kierowane do Administratora (Moderatora) pod adres e-mail kontakt@erbook.pl

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawierając umowę, o której mowa w pkt. 4.11., Administrator powierza Operatorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Użytkowników (dalej „Dane Osobowe”) do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie.

Administrator niniejszym oświadcza, iż w odniesieniu do Danych Osobowych jest administratorem Danych Osobowych i że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”).

Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

Operator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Operator będzie przetwarzać powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu.

Operator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu Danych Osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

Operator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.

Operator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usług Platformy.

Operator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług Platformy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Operatora, jak i po jego ustaniu.

Operator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

W miarę możliwości Operator pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 24h.

Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Operatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu Danych Osobowych spełniają postanowienia umowy.

Operator udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

Operator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Operatora w niniejszym Regulaminie.

Operator ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Operator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Operatora Danych Osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Operatora, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Operatora Danych Osobowych.

XI. Zmiana Regulaminu

Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Operatorów poprzez zamieszczenie komunikatu na Platformie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Platformie.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Operator mogą poinformować o tym Administratora w terminie 7 dni od dnia informacji o zmianie, co spowoduje likwidację Konta.

Copyright 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone przez Polska Agencja Edukacyjna

Escape Maniacy wszystkich miast łączmy się!