Regulamin konkursu

Strona główna Regulamin konkursu

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „OPINIO MANIACY" jest Polska Agencja Edukacyjna Michał Kopeć ul. Św. Marcin 43, 61-806 Poznań zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od czerwca 2021 do maja 2022. (Or-ganizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania po-wodu).
3. W każdym miesiącu wybrany zostanie zwycięzca miesiąca.
4. Zwycięzcą miesiąca zostanie autor opinii wystawionej na platformie ebook.pl, którą Organizator uzna za najlepszą. Wybór zwycięzcy jest subiektywny i nie podlega żadnym sprzeciwom.
5. Po wyłonieniu 12 laureatów miesiąca, Organizator wybierze sposród nich zwycięzcę nagrody głównej.
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która złoży rezerwację i wystawi opinię na portalu erbook.pl.
2. Rezygnacja z wystawienia opinii jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu na stronie www.erbook.pl
b) wyrażenie zgody na udział w Konkursie po przez akceptację Regulaminu platformy erbook.pl i Regulaminu Konkursu podczas składania rezerwacji przez platformę ebook.pl.

§3

ZASADY KONKURSU i NAGRODY
1. Wystawione opinie w każdym miesiącu zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Organiza-tora.
2. Nagrodę miesiąca otrzyma ta osoba, której opinię Organizator uzna za najlepszą i najbardziej merytoryczną.
3. Nagrodę główną otrzyma jeden z laureatów miesiąca, której opinię Organizator uzna za najlepszą i najbardziej merytoryczną. Organizator zastrzega sobie prawo przyznać więcej niż jedną nagrodę główną.
4. Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda miesiąca - gadgety związane z escape room (konkrety Organizator poda na platformie erbook.pl pierwszego dnia każdego miesiąca trwania konkursu).
b) Nagroda główna - tygodniowy pobyt dla dwóch osób w pensjonacie w Szklarskiej Porębie (nazwę pensjonatu Organizator poda po wyłonieniu zwycięzcy nagrody głównej)
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody miesiąca oraz nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektro-nicznej, numeru tel. kontaktowego, podczas rezerwacji pokoju na portalu rezerwacyjnym platformy ebook.pl.
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.